Davide Maas, 8 december 2016

Is Asset Data Management de toekomst?

Organisaties krijgen steeds meer data tot hun beschikking die gebruikt kunnen worden als sturingsmiddel bij het nemen van (strategische) beslissingen. Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken, is het van belang dat deze data op de juiste wijze gekoppeld, gestructureerd, toegankelijk gemaakt en gevalideerd worden. Daarnaast is het zaak ervoor te zorgen dat de data actueel en te allen tijde beschikbaar zijn. In deze blog vertel ik hoe onze klanten invulling geven aan datamanagement en zet ik de visie van Dimensys over de toekomst van datamanagement uiteen. 

Asset Data Management toekomst

Technologische innovatie verandert in toenemend tempo de wijze waarop onderhoud wordt georganiseerd en waarde kan genereren voor organisaties. Door beschikbare data van bijvoorbeeld sensoren te analyseren, is het mogelijk de stap te zetten van regelmaat naar noodzaak. Met Predictive Maintenance kan accuraat worden voorspeld wanneer onderhoud noodzakelijk is, waardoor onderhoudsactiviteiten efficiënter ingepland kunnen worden en kosten bespaard blijven.

Uniforme en transparante gegevensuitwisseling is cruciaal

De veelvoud en diversiteit aan data die verzameld worden, groeit exponentieel. Daarnaast zien we dat kennis gebonden is aan systemen, mensen en organisatie. Op die manier zijn organisatiegrenzen ook de grenzen van kennisdomeinen. Naast legacy systemen is dit een van de redenen waarom ‘kennis-silo’s’ in stand blijven. Het op gestructureerde wijze registreren en beheren van assetgegevens wordt door organisaties ervaren als complex, terwijl het essentieel is voor een effectieve en duurzame bedrijfsvoering.

Voor ProRail is het van belang te weten welke activiteiten op het gebied van instandhouding van assets benodigd zijn om de doelen en de gewenste prestaties ten aanzien van de spoorinfrastructuur te kunnen behalen. In het gedachtegoed van “continu verbeteren” vormt een uniforme en transparante wijze van gegevensuitwisseling tussen partijen een steeds crucialere rol. Ter ondersteuning van dit proces heeft Dimensys geïntegreerde IT-applicaties gerealiseerd voor o.a. Planvorming, Configuratie Management, Validatie projecten, Backbone, Plus+ en Terugmelden ordertaken. Deze oplossingen hebben allemaal een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de datakwaliteit (hygiëne van het proces) en een betere beheersbaarheid van het proces.

De grootste uitdaging bij het professionaliseren van assetmanagement

Onze ervaring is dat veel van de initiatieven om assetmanagement te professionaliseren, stuklopen op de kwaliteit van de data. Datamanagement is een kritisch proces waarbij beslissingen gebaseerd moeten worden op nauwkeurige, consistente en controleerbare informatie. De ontwikkelingen op het gebied van IT vereisen dat kennis en informatie wordt ontsloten in één systeem; daarvoor zijn aspecten als open standaarden nodig (om data uit te kunnen wisselen), maar is ook de opslag van deze data (om ze te kunnen gebruiken) van belang.

Op dit moment is ProRail bezig met een project op het gebied van datamanagement. Het doel is om de uitwisseling van data over de spoorinfrastructuur tussen partijen te verbeteren. De zogenaamde “Backbone” maakt het mogelijk om eenvoudig data over spoorobjecten uit te wisselen tussen partijen. De eerste stap was om data te delen met onderhoudsaannemers, zoals BAM, AssetRail, Strukton en Volkerrail. Na de succesvolle realisatie van de backbone voor dit eerste object, wordt de ontwikkelde oplossing nu uitgebreid naar 20 andere infrasystemen. 

De datakwaliteit is op orde... en dan?

Met nieuwe technologie, zoals Internet of Things, Predictive Analytics en Cloud Computing, is het mogelijk software en algoritmes te realiseren, die beter in staat zijn om de data veelal real-time te combineren en te presenteren. Algoritmes maken het mogelijk om, op basis van data, voorspellingen richting de toekomst te doen. Met deze technologieën kunnen organisaties relevante stuurinformatie presenteren en hun medewerkers in staat stellen de juiste beslissingen te nemen.  

Een voorbeeld hiervan is S/4HANA Embedded Analytics; een oplossing waarbij analytics in het operationele proces wordt geïntegreerd. Dit maakt het voor medewerkers mogelijk om tijdens hun dagelijkse werkzaamheden op basis van data de juiste beslissingen te nemen. Om concurrerend te blijven en snel te kunnen reageren op veranderende klantbehoeften, is het steeds belangrijker om rapportering en analytics in het bedrijfsproces te integreren.

Meer weten? Lees ook:

Of download de publicatie van Europoort Kringen over de kansen en uitdagingen van bedrijven op het gebied van data. 

New call-to-action