Paul Haagmans, 13 februari 2018

De impact van integrale DBMO prestatiecontracten voor bouwbedrijven

Bouwbedrijven krijgen steeds vaker te maken met DBMO contracten (= Design Build Maintain & Operate), waarbij de bouwbedrijven naast het ontwerp en de realisatie ook verantwoordelijk zijn voor het meerjarig service- en onderhoudsprogramma. Dit artikel gaat in op de gevolgen van deze prestatiecontracten voor bouwbedrijven. Het wordt duidelijk dat alle bouwbedrijven voor grote uitdagingen staan.

SAP voor bouw- en infrabedrijven

Dimensys Process en IT consulting helpt bouw- en installatiebedrijven al ruim 15 jaar met het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen. Tot op heden lag de focus hierbij met name op de optimalisatie van projectmanagement en het voorkomen van faalkosten. Momenteel zien wij dat bouwbedrijven steeds vaker te maken krijgen met integrale prestatiecontracten. Welke uitdagingen brengt dit met zich mee?

Nieuwe uitdaging DBMO prestatiecontracten

Bij traditionele aanbestedingen (= Build contracten) concurreren bedrijven enkel op prijs. De aannemer had bij deze contracten weinig invloed op het ontwerp van de opdrachtgever. Bovendien was er vaak sprake van erg dunne marges. Het moeilijk kunnen voldoen aan de verwachtte projectresultaten had bovendien hoge faalkosten tot gevolg. Een ander nadeel van deze contractvorm zit in de onderhoudbaarheid van de asset. Er zijn meerdere voorbeelden te geven waaruit blijkt dat gemaakte keuzes tijdens de bouwfase negatief uitpakken in de onderhouds- en gebruiksfase.

De integrale DBMO prestatiecontracten zorgen er voor dat bouwaannemers eerder in het ontwerp- en realisatieproces worden betrokken, waarbij al tijdens de ontwerpfase met de ogen van beheer en onderhoud (= Maintain) naar het proces wordt gekeken. Na afronding van de ontwerp- en bouwfase (= Design & Build) volgt immers de onderhouds- en gebruiksfase (= Maintain en Operate) waarvoor dezelfde bouwaannemer verantwoordelijk is. Afhankelijk van het type asset vormen de onderhoudskosten een substantieel deel van de asset life kosten.

De uitdaging is hiermee niet meer om het ontwerp van de opdrachtgever zo goedkoop mogelijk te bouwen, maar om de Total Cost of Ownership (de integrale asset life cycle kosten) zo laag mogelijk te houden. Dit betekent dat bouwbedrijven assets integraal vanuit het asset lifecycle gedachtengoed Design – Build – Maintain – Operate, afgekort DBMO, moeten benaderen.

Integrale benadering voor optimale Total Cost of Ownership

Alleen met een integrale benadering van de verschilllende fasen: Design Build Maintain en Operate (DBMO), zal sprake zijn van een optimale total cost of ownership of asset lifecycle kosten.

Maar is dat altijd het geval? Helaas nog niet. Betere prestaties blijven hierdoor nog wel eens uit en faalkosten komen nog steeds voor.

De bouwaannemer heeft bij de DBMO contractvorm weliswaar eerder invloed op het gehele proces, maar deze contractvorm leidt ook tot nieuwe uitdagingen.

Tijdens de ontwerpfase (Design) wordt meer kennis en expertise gevraagd. Vaak ontbreekt de juiste kennis en expertise over assets en de wijze waarop deze zich tijdens de gebruiks- en onderhoudsfase (= Operate en Maintain) gedragen.

Dimensys komt graag met u in gesprek. Wij analyseren onze visie op het gebied van de integrale DBMO en Asset Management benadering vanuit ons Asset Lifecycle framework.

Integraal Asset Lifecycle Management - Dimensys' Framework

In dit model brengen wij alles samen: strategie, tactische en operationale processen, analytics (performance), verbeterprocessen (= continuous improvement) en data management. Dit alles integraal benaderd vanuit tools (IT solutions en Dimensys accelerators), best practice processen en organisatorische vraagstukken (change management).

Lees het vervolg op deze blog > 

New call-to-action