Paul Haagmans, 21 februari 2018

Optimale Total Cost of Ownership door integraal asset lifecycle costing

In een vorige blog is de noodzaak van een integrale benadering van asset lifecycle kosten voor bouwbedrijven duidelijk gemaakt. Alleen zo kunnen bouwbedrijven de Total Cost of Ownership van assets voor een efficiënte bedrijfsvoering optimaliseren. In dit blog gaan we in op de voordelen en op de uitdagingen die bij deze integrale benadering komen kijken. Denk hierbij aan de toepassing van een 3D BIM-model, de calculatie van meerjaren service- en onderhoudskosten en werken als een professionele asset management organisatie. 

Dimensys - SAP ERP voor de bouw

In het geval van integrale prestatiecontracten lopen bouwbedrijven tegen meerdere grote uitdagingen aan. Meer inbreng in het ontwerp betekent een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van het aansluiten van het ontwerp op de uiteindelijke realisatiefase (= Build). Dit is juist waar het bij complexe bouwprojecten in het verleden vaker fout is gegaan. Bij dit soort projecten is namelijk altijd sprake van meerdere deelontwerpen, als gevolg van faseringen tijdens de bouw of simpelweg de verschillende disciplines zoals Civiel, Utilities, Installaties en/of Leidingen die op elkaar afgestemd moeten worden. De optelsom van alle deelontwerpen moet leiden tot een realiseerbaar (integer) en integraal ontwerp. Maar hoe controleren bouwbedrijven dit soort complexe bouwprojecten? Veelal met BIM software.

Om volledig ‘in control’ te zijn, stappen bouwbedrijven meer en meer over op Bouw Informatie Model software (afgekort BIM). Met BIM worden alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw, weg of tunnel digitaal in een 3D-model (en niet langer in een 2D platte wereld) gevisualiseerd. BIM stelt de verschillende partijen die in de verschillende fasen van de levenscyclus aan het object werken tevens in staat om effectiever samen te werken. Constructiefouten worden voorkomen waardoor ook de faalkosten afnemen. Het is dus een prima manier om de Total Cost of Ownership te verlagen.

De toepassing van een 3D BIM-model heeft nog meer voordelen. Niet alleen wordt het ontwerp gedigitaliseerd (3D), ook levert het BIM model input voor het optimaliseren van de planning (4D) en het maken van kostenschattingen (5D). Deze kostenschattingen zijn trouwens via onze Dimensys Prefab-SAP add-ons rechtstreeks in te lezen in uw SAP ERP of SAP S/4 HANA systeem.

Nieuwe uitdagingen met BIM software

Deze uitdagingen zitten niet zozeer in de beschikbaarheid van technologie, maar meer in het ontbreken van data (kentallen) of de (in)efficiente manier van samenwerken tussen betrokken afdelingen of externe partijen. Traditioneel gezien hebben we binnen een en hetzelfde bouwbedrijf nog te vaak te maken met verschillende afdelingen die hun eigen agenda erop nahouden of marktpartijen die hun eigen belangen nastreven. Alleen als alle partijen in de keten in gelijke mate bijdragen, ontstaat het optimale ontwerp: een eindproduct met de laagst mogelijke Total Cost of Ownership.

Conclusie: als de eerder genoemde organisatorische uitdagingen worden overwonnen, laat een optimaal BIM model realtime het effect van ontwerpwijzigingen (3D) op planning (4D) en gecalculeerde eenheden en kosten (5D) zien. Bouwbedrijven zijn met deze software sneller in staat te bepalen of een aanbesteding überhaupt winstgevend is. Ook kunnen eventuele alternatieven sneller worden doorgerekend.

Op basis van het digitale BIM ontwerp zijn planningen en kostenramingen efficienter en nauwkeuriger te maken. Minder risico’s, minder fouten, minder faalkosten en dus een optimale total cost of ownership.

Calculeren van de meerjaren service- en onderhoudskosten

De tweede grote uitdaging bij het aannemen van integrale DBMO of prestatiegerichte onderhouds- of servicecontracten zit in de calculatie van de meerjarige service- & onderhoudskosten. Begrotingen en calculaties worden namelijk op basis van kengetallen gemaakt en voor service & onderhoud zijn deze kentallen vaak onvoldoende bekend en/of gevalideerd. Wanneer begrotingen te laag zijn ingeschat, brengt dit dus opnieuw een risico op faalkosten met zich mee . Daarnaast kan een eventuele overtreding van gemaakte SLA afspraken tot een extra tegenvaller leiden als er boetes vanuit de opdrachtgever worden opgelegd.

Conclusie: daar waar, traditioneel gezien, bij bouwbedrijven het kostenefficiënt realiseren van bouwprojecten goed is ontwikkeld, is dat niet altijd het geval voor de activiteiten die na de oplevering van het project in het kader van het meerjaren service- en onderhoudsplan noodzakelijk zijn. Daar komt nog bij dat de afdeling Bouw en Onderhoud aparte afdelingen binnen hetzelfde bedrijf zijn die nog niet altijd naadloos met elkaar samenwerken. Probeer dan maar eens bouwprojecten integraal vanuit de levenscyclus te benaderen...

Stel u voor uw organisatie eens de vraag: zijn er nieuwbouwprojecten bekend -met of zonder meerjarigonderhoud- waarbij duurzame(re) artikelen zijn ontworpen en geinstalleerd om de integrale lifecycle kosten of Total Cost of Ownership te verlagen?

Werken als een professionele asset management organisatie

Een professionele asset management organisatie kent haar assets, de risico’s en zorgt dat deze assets - denk bijvoorbeeld aan rail- of wegeninfrastructuur, gebouwen of kunstwerken zoals bruggen of tunnels - veilig worden gebruikt en optimaal beschikbaar en betrouwbaar zijn.

Dit alles binnen de gestelde en verwachte levensduur en tegen zo laag mogelijke kosten (lees: de optimale Total Cost of Ownership).

  • Dimensys wil graag helpen de volgende stap te zetten om het optimale uit de DBMO contracten te halen;
  • Dimensys wil graag helpen uw service- en onderhoudsactiviteiten te professionaliseren;
  • Dimensys levert eigen Prefab-SAP add-ons (accelarators) voor bouwbedrijven;
  • Dimensys heeft haar eigen propositie Professioneel Asset Management ontwikkeld, waarbij de ISO55000 norm als leidraad en uitgangspunt wordt gehanteerd.

In dit blog zijn we ingegaan op de vele uitdagingen waar bouwbedrijven op dit moment tegen aanlopen. Waar bouwbedrijven in het verleden vaak op prijs moesten concurreren en kostenefficiënt moesten werken tijdens de bouwfase (= Build), wordt het met de DBMO prestatiecontracten mogelijk op basis van dienstverlening onderscheid te maken.

Meer weten? Lees dan deze blogs:

New call-to-action