Chemie

'IN CONTROL' VAN VEROUDERDE ASSETS

Werken met chemische installaties vraagt om risico analyses en datamanagement. Assets die vaak eind jaren ’70, begin jaren ’80 zijn gebouwd, voeren complexe moderne processen uit. Als assets falen, leidt dat tot hogere kosten en vertragingen. Goede risico inschattingen vragen om gegevens die niet eenvoudig voorhanden zijn. Gelijktijdig neemt de aanwezige kennis in de organisatie af. Hoe is dat tij te keren?

De druk op de kosten is hoog. Stakeholders willen het maximale uit de asset halen. Hoe langer de investering in een nieuwe installatie uit te stellen is, hoe beter. Besluiten om installaties langer in bedrijf te houden, worden afgewogen tegen de veiligheidsrisico’s. Inzetten op een kostenreductie of verbetering van de beschikbaarheid is niet toereikend. Optimalisatie van de processen, digitalisering en de inzet van nieuwe technologie levert meer op.

Strategische uitdagingen in de chemie zijn:

  • Veroudering assets;
  • Druk op budgetten;
  • Complexer wordende processen;
  • Incomplete datasets;
  • Knowledge drain.

Assets slimmer maken

De grootste winst is te behalen met het slimmer maken van kritieke assets. Inzet van sensoren en andere Internet of Things (IoT) technologie maakt een veiligere productie met verouderde assets tegen lagere kosten mogelijk. Ook kan met asset management op een Predictive Maintenance strategie worden overgegaan. Onderhoud is efficiënter te plannen en een betere voorspelbaarheid zorgt ervoor dat installaties alleen nog stil hoeven te staan als dat echt noodzakelijk is.

Datamanagement stelpt knowledge drain

Datamanagement speelt eveneens een cruciale rol. Er is sprake van een permanente knowledge drain die onder andere door pensionering en een hogere flexibiliteit van de arbeidsmarkt wordt gevoed. Als kennis bij één persoon ligt, is het risico dat die kennis verdwijnt hoog. Om dat tegen te gaan, moet informatie in de organisatie ontsloten worden. Inzetten op de creatie van een single point of truth is aan te raden. Des te sneller de kennis beschikbaar is, des te beter de risicoanalyses, des te adequater de risicomitigerende maatregelen en des te efficiënter het onderhoud.

Onderhoud en exploitatie optimaliseren

Voor de langere termijn is de ontsluiting van gegevens naar belanghebbenden buiten de eigen organisatie eveneens essentieel. Een belangrijke trend is de vorming van zogenaamde asset collaboration platforms. Hier wordt kennis breed in de keten gedeeld om onderhoud en exploitatie verder te optimaliseren.

Onze referenties

Logo Hexion grijs.png
Logo Latexfalt grijs.png
Logo Lanxess grijs.png

Dit wil je weten

Interview

Latexfalt hangt niet alleen mooie doelen op bij de voordeur 

De herziening van de ISO 9001 norm is voor Latexfalt aanleiding om het kwaliteitsmanagementsysteem naar een hoger niveau te brengen. Dimensys begeleidt Latexfalt bij het opzetten van het integrale kwaliteitsbeheersysteem enerzijds en change management voor inbedding in de organisatie anderzijds.

LEES MEER >

Interview

Van 6 werkwijzen naar één uniform onderhoudsproces voor LANXESS

Bij LANXESS' High Performance Materials is gekozen voor een decentrale aansturing van het onderhoud in de 6 productieplants. De valkuil is dat men overkoepelende belangen gemakkelijk uit het oog verliest. Daarom besloot LANXESS de 6 verschillende benaderingen voor het onderhoud samen te brengen tot één uniform proces.

LEES MEER >