Stefan de Neef, 25 maart 2021

Asset Intelligence Network (AIN) voor data-uitwisseling in de keten

Eén van de belangrijkste trends binnen Asset Management betreft het verhogen van de beschikbaarheid van assets middels het toepassen van data. Om dit te kunnen realiseren, is informatie nodig. Informatie die, gedurende de volledige levenscyclus van een asset, door verschillende stakeholders in de keten geproduceerd en vastgelegd wordt. 

Het delen en vergaren van deze informatie over de keten heen is vaak lastig vanwege het feit dat iedere stakeholder zijn eigen manier en structuur heeft voor het vastleggen van deze asset data. Het continu delen van deze informatie wordt vaak als tijdrovend en niet rendabel ervaren. Hoe kunnen de verschillende partijen over de keten heen op een effectieve manier hun data delen en daarbij de onderlinge samenwerking versterken? Het SAP Asset Intelligence Network (AIN) biedt organisaties hier uitkomst.

AIN is een cloud-oplossing die onderdeel uitmaakt van de Intelligent Asset Management (IAM) suite van SAP. Een AIN systeem stelt organisaties in staat asset data te delen. De eigenaar van dit systeem is verantwoordelijk voor het uitnodigen en autoriseren van de partners. Afhankelijk van hun rol, zullen de partners rechten toebedeeld krijgen, variërend van het creëren, muteren tot het raadplegen van specifieke data.

AIN maakt gebruik van Asset Central Foundation (ACF), het nieuwe gestandaardiseerde datamodel voor asset data binnen de Intelligent Asset Management suite van SAP. Binnen ACF worden industrie standaarden ondersteund die het vastleggen en delen van de kennis via AIN aanzienlijk eenvoudiger en effectiever maken.

Asset- ntelligence Network (AIN) verlaagt onderhoudsbudgetten

Stakeholders als het gaat om AIN

Als het om assetbeheer gaat, hebben drie stakeholders belang bij het uniform registreren van data:

Dat zijn:

  • leveranciers of producenten van de assets
  • eigenaren en operators van de assets
  • partijen die de assets onderhouden 

Leveranciers of producenten van de assets

Voor de leverancier eindigt het zicht op het gebruik van een asset traditioneel op het moment van levering. Dat is een gemiste kans. Gegevens over praktijkgebruik zijn van onschatbare waarde voor toekomstige productontwikkeling en ondersteuning in het veld. Voor producenten is inzicht in de inzet, het gebruik en de informatie die rondom het falen van de asset vastgelegd wordt, van groot belang.

Aan de hand hiervan kan bepaald worden of klanten assets zodanig gebruiken dat de kans op uitval wordt vergroot. Wanneer een leverancier weet dat een bepaald component het begeeft bij de inzet van een asset onder bepaalde omstandigheden, kan hier in een toekomstig ontwerp rekening mee gehouden worden. Om in deze informatiebehoefte te kunnen voorzien, is hij afhankelijk van de asset eigenaar en de onderhoudspartijen.

Eigenaren en operators van de assets

De eigenaar en operator van de asset draagt niet altijd zorg voor het onderhoud. Dit wordt in de meeste gevallen aan gespecialiseerde partners overgelaten. Ook bij organisaties die dit zelf in beheer hebben, is meestal sprake van een splitsing tussen de afdelingen productie en onderhoud.

De eigenaar en operator van een asset zal zich met name concentreren op levensduur en inzetbaarheid. Hoeveel uitval is er? Hoe lang gaat een asset nog mee voordat het vervangen moet worden? Wordt die vervangen door een product van dezelfde leverancier of zijn er betere producten van andere leveranciers beschikbaar? De asset eigenaar is afhankelijk van de leverancier als het gaat om nieuwe producten, modellen, reserveonderdelen of gewijzigde voorschriften.

Partijen die assets onderhouden

De partijen die assets onderhouden hebben vaak wel een goed zicht op de benodigde onderdelen en de benodigde frequentie van het onderhoud. Inzicht in het gebruik is daarentegen vaak pas beschikbaar op het moment dat er, naar aanleiding van een preventief onderhoudsplan of een storing, onderhoud gepleegd wordt.

Juist met dit inzicht kunnen onderhoudspartijen een verbeterde of zelfs nieuwe dienstverlening realiseren. Onderhoud kan immers proactief worden aangeboden waarmee uitval voorkomen wordt. Sterker nog, onderhoud kan zelfs uitgesteld worden als blijkt dat dit met de huidige inzet niet noodzakelijk is.

AIN voorziet in de breed gedragen behoefte aan uniforme dataregistratie

Ondanks de breed gedragen behoefte aan uniforme data-registratie is er sprake van een 'kip-en-ei'- probleem. Wie begint er? SAP heeft AIN ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het uniformeren en delen van hun data over de keten heen. Om invulling te geven aan eerder genoemde informatiebehoeften zijn de verschillende partijen afhankelijk van elkaar en is een samenwerking essentieel.

Door de centrale vastlegging en het beschikbaar stellen van de asset data binnen AIN hebben alle partijen real-time inzicht in de laatste stand van zaken omtrent productinformatie, de inzet en het falen van assets en uitgevoerd onderhoud. Leveranciers kunnen nieuwe en betere producten ontwikkelen, asset eigenaars en operators beschikken over een hogere asset beschikbaarheid tegen lagere kosten en onderhoudspartijen kunnen verbeterde en nieuwe diensten realiseren.

Meer weten over predictief onderhoud en AIN? 

Heeft jouw organisatie ook de ambitie om de volledige stap van preventief naar predictief onderhoud te maken? Wij volgen de Intelligent Asset Management ontwikkelingen op de voet en hebben ons in dit onderwerp gespecialiseerd. Zoek je meer informatie? Neem contact op en wij praten je graag bij over de eerste verkennende stappen!

Behoefte aan een duidelijke overview van de digitalisering van Asset Management? Download dan nu de whitepaper voor een compleet overzicht van SAP Intelligent Asset Management.

CTA-SAP-IAM

Tip! Lees ook deze aanverwante artikelen: