Nik Vandenweyer, 8 december 2015

7 karakteristieken van succesvolle lean manufacturing projecten

Als u een MES-systeem, een informatiesysteem voor het monitoren en aansturen van productieprocessen, gaat implementeren zijn er grofweg twee paden te bewandelen. U kiest een standaard MES suite met uitgebreide off-the-shelf functionaliteiten, of een framework-gebaseerde suite die ingericht kan worden om uw specifieke manufacturing proces optimaal te ondersteunen. Hierbij wordt enkel datgene dat u nodig heeft geïmplementeerd op basis van bouwblokken. De flexibiliteit van het framework zorgt ervoor dat het systeem op de lange termijn ook kan worden aangepast aan nieuwe wensen. Er zijn echter wel een aantal regels waaraan implementatietrajecten met MES-frameworks moeten voldoen. 

staalrollen_manufacturing-1.jpg

7 karakteristieken van een succesvol lean manufacturing project:

  1.  Bepaal het eindpunt

  2.  Werk stap voor stap

  3.  Zorg voor onafhankelijkheid van de leverancier of system integrator

  4.  Streef naar een geïntegreerde architectuur

  5.  Blijf bij je keuze voor een MES framework

  6.  Wees eigenaar van je eigen systeem

  7.  Team Plan-Do-Act-Check

 Standaard MES-systeem vs MES-framework

Moderne MES systemen vormen een belangrijke bijdrage aan de lean initiatieven van bedrijven. Vreemd genoeg is het gros van de commercieel beschikbare standaard MES systemen helemaal niet zo lean als vaak gedacht wordt. In tegendeel: veel systemen doen een poging om iedere denkbare functie als standaard functionaliteit aan te bieden. Een MES realisatie op basis van een standaard MES oplossing kan succesvol zijn: als er een goede fit is tussen geboden en vereiste functionaliteit zal de doorlooptijd van het project beperkt zijn, evenals het technische risico en de kosten voor de realisatie.

Een standaard MES oplossing kan echter ook leiden tot teleurstelling, veroorzaakt door hoge licentiekosten, aanzienlijke onderhoudsinspanningen en relatief weinig flexibiliteit ten aanzien van het te implementeren proces. En juist die flexibiliteit is broodnodig als er veranderingen moeten worden doorgevoerd, bijvoorbeeld vanwege veranderende regelgeving of de invoering van nieuwe producten. Lean MES frameworks bieden een andere aanpak dan de standaard MES suites: in plaats van uitgebreide off-the-shelf functionaliteit bieden frameworks bouwblokken waarmee de gewenste functionaliteit samengesteld kan worden - en wel exact datgene wat nodig is om een manufacturing proces optimaal te ondersteunen.

De flexibiliteit van het framework zorgt ervoor dat het systeem ook op de lange termijn kan worden aangepast aan nieuwe eisen en wensen.

In 7 stappen een framework gebaseerd MES-systeem implementeren

Er zijn wel een aantal regels waaraan implementatietrajecten met MES frameworks moeten voldoen om de flexibiliteit van het systeem op de lange termijn mogelijk te maken. Deze worden hieronder verder uitgelegd.

1. Bepaal het eindpunt

De keuze voor een MES systeem komt voort uit een strategische keuze. Bij aanvang van het traject moet worden onderzocht wat de belangrijke business drivers zijn en hoe die gemeten kunnen worden. Alleen dan kan bepaald worden waar de focus van de MES functionaliteit moet liggen en, niet minder belangrijk, waar de focus niet moet liggen en welke functies dus geen aandacht hoeven te krijgen. Dat klinkt als een open deur, maar in de praktijk wordt er te vaak veel tijd en geld besteed aan functies die nauwelijks bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de business.

2. Werk stap voor stap

Weten waar je naartoe gaat betekent ook weten hoe je daar naartoe gaat. De roadmap van het traject moet daarom worden bepaald: te beginnen met de functies die leiden tot de meeste business value tegen relatief lage kosten en risico’s. Op die manier kan het project goed gefaseerd worden en eventueel tussentijds worden bijgestuurd.

3. Zorg voor onafhankelijkheid van de leverancier of system integrator

Bij het maken van een keuze voor een bepaalde product leverancier, distributeur of system integrator is vertrouwen erg belangrijk. Maar kijk ook verder en maak een inschatting van de kans dat het product in de toekomst niet meer ondersteund wordt, dat de system integrator andere strategische keuzes maakt, of dat key- personen de gekozen partner verlaten. Een keuze voor een erkende leverancier met een wijdverbreid netwerk aan system integrators zorgt voor onafhankelijkheid. Dit is belangrijk bij de keuze voor een standaard MES suite, maar nog belangrijker bij de keuze voor een MES framework, omdat daarbij minder gebruik wordt gemaakt van standaard functionaliteit en juist meer van maatwerk configuratie en programmatuur.

4. Streef naar een geïntegreerde architectuur

Tot voor kort was de trend om te kiezen voor een landschap dat uit een zeer beperkt aantal systemen bestond. Vanwege de openheid van moderne systemen en de mogelijkheden op het gebied van connectiviteit zien we dat die trend langzaam maar zeker wordt losgelaten. We gaan meer naar een landschap waarbij we systemen daar inzetten waar ze optimaal presteren. De diversiteit van het landschap en ook de informatiestroom groeit hierdoor. Belangrijk is dat de informatie vanuit verschillende applicaties naar de gebruiker toe op een eenduidige manier wordt ontsloten. Een MES framework ondersteunt daarbij, doordat het eenvoudig kan connecteren met andere systemen.

5. Blijf bij uw keuze voor een MES framework, anders eindigt u met maatwerk

Als de keuze is gevallen op een lean MES aanpak, blijf dan bij deze aanpak. Het risico bestaat om door te schieten en te veel functionaliteit te implementeren in het MES framework, met als gevolg een inflexibel, pseudo-maatwerk MES systeem. Voorkom dit door wijzigingen steeds tegen het licht van de business drivers te houden en voortdurend een afweging te maken tussen het realiseren van functionaliteit in het systeem, of het zoeken van een oplossing buiten het systeem.

6. Wees eigenaar van uw systeem door intern kennis op te bouwen

Bouw als productieorganisatie zelf kennis op van het MES-systeem: het zijn de mensen uit de productieorganisatie die de link vormen tussen de business en de IT. Uiteraard moet de system integrator snappen wat de business vraagt, maar het is cruciaal dat de productieorganisatie snapt hoe de IT in hoofdlijnen werkt en wat deze kan doen. Dit geldt in het bijzonder wanneer gebruik wordt gemaakt van een MES-framework, omdat functionaliteit daarbij niet wordt voorgekauwd door het systeem, maar juist gebouwd moet worden op een manier die perfect past bij het business proces.

Kennis rond het MES-systeem moet voorhanden zijn tijdens het project, maar er moet ook aandacht zijn voor kennisborging na het project, of in aanloop naar het volgende project. Op die manier zal het framework een prima bijdrage kunnen blijven leveren aan de continue verbetering van het proces.

7. Team Plan-Do-Check-Act

Tot slot het advies om een framework implementatie in kleine stapjes te realiseren, bijvoorbeeld middels een agile aanpak. Zo kan het MES-systeem stap voor stap ontwikkeld worden, snel geprofiteerd worden van nieuwe functionaliteit en risico's worden beperkt.

Meer weten over het implementeren van MES-systemen? Of over het toepassen van Lean in IT-projecten? Neem contact met ons op en wij koppelen u aan de juiste specialist. 

Read how Brüggen optimized their production execution with GE MES software.